CrossFTP 1.98.8

CrossFTP 1.98.8

Crossworld – 2,3MB – Freeware – Windows Mac
CrossFTP Client is a multi-tabbed FTP client for stable transfers that features international CJK word support, browsing/create archives, anti-idles, managing and encrypting bookmarks, and more. CrossFTP Pro is a turbo FTP/FXP/FTPS/SFTP/WebDav(s)/S3 client that further features multi-threading, secure transfers, remote editing, etc.

Tổng quan

CrossFTP là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Crossworld.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CrossFTP là 1.98.8, phát hành vào ngày 29/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.98.4, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

CrossFTP đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

CrossFTP Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho CrossFTP!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có CrossFTP cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản